بابک عرب زاده مقدم

گود برداری:ممکن است ساختمانی که قرار است احداث شود نیاز به خاکبرداری بیشتر از کد صفر داشته باشد که به آن گود برداری می گویند.

گود برداری باید همراه با سازه های نگهبان انجام گیرد تا از ریزش خیابان یا پلاک جلوگیری شود.

هدف از ایمن سازی جداره ی گود برداری با استفاده از سازه های نگهبان حفظ جان و مال انسان ها در خارج و داخل گود و همچنین ایجاد یک شرایط امن برای اجرای کار توسط پرسنل کارگاه ساختمانی می باشد.

انواع سازه های نگهبان:

1) روش پایداری گود از طریق مهار سازی: در فواصل معین که توصیه می شود بیشتر از80    سانتیمتر نباشد، چاهک هایی را حفر می کنیم.

عمق این چاه ها برابر است با عمق گود به علاوه ی یک مقدار اضافه جهت اجرای شمع بتنی. درون چاهک ها پروفیل های I یا H ویا ستون های آرماتور بندی شده قرار می دهیم و حداقل 30 سانتی متر پرفیل ها را پایین تر از کف گود پایین می بریم.شمع آرماتور بندی شده و آماده را به داخل چاهک فرو برده و آن را در ناحیه ی شمع قرار می دهیم و سپس بتن ریزی می کنیم. این کار به نوع خاک و پارامترهای فیزیکی آن و عمق گود بستگی دارد.

برای بتن ریزی در ستون های آرماتوربندی آماده باید خاک را اشباع کنیم و همچنین روانی بتن را بالا ببریم تا از جذب آب توسط خاک جلوگیری شود. در این روش همچنین نمی توان ارتفاع بتن ریزی را ازcm1.20بالاتر برد.

حال خاک بین چاهک ها را خارج کرده و به جای آن ها از پانل های پیش ساخته ی بتنی استفاده     می کنیم.

اکنون می توانیم گود برداری کنیم. برای مهار تیرآهن های داخل چاهک ها می توان از چاهک های افقی با تیرآهن استفاده کرد. قطر چاهک های افقی یا مایل بین 10 تا 15 سانتی متر می باشد.

2) روش سپرکوبی: در این روش ابتدا در طرفین گود سپرهایی را می کوبیم و سپس خاک برداری را آغاز می کنیم. پس از رسیدن به عمق خاک برداری به حد کافی بر روی آن تیرهای پشت بند افقی نصب می کنیم و سپس قیدهای فشاری قائم را در جهت عمود بر صفحه ی سپر به پشت بندهای افقی وصل می کنیم. این روش برای کانال های با طول زیاد و عرض کم مورد استفاده قرار می گیرد.

3) روش خرپایی: مناسب ترین ومتداول ترین روش ایمن سازی گود برداری در مناطق شهری که اجرای آن ساده و نیاز به تجهیزات و تخصص بالایی ندارد.

ابتدا در محل عضوهای قائم خرپا که در مجاورت دیواره ی گود قرار دارند، چاه هایی را حفر می کنیم که عمق آنها برابر با عمق گود به علاوه ی مقداری برای اجرای شمع انتهای تحتانی عضو خرپاست. سپس شمع آرماتوربندی شده ی آماده را داخل انتهای گود قرار می دهیم. عضو قائم را داخل شمع گذاشته و بتن ریزی می کنیم. بعد از گیرش بتن عضو قائم بصورت یک سر گیردار عمل می کند. در مرحله ی بعد خاک را در امتداد دیواره ی گود با یک شیب مطمئن برمی داریم. شیب مطمئن خاک به C و    (ضریب چسبندگی و زاویه ی اصطکاک) بستگی دارد.  پس از آن  خاک  را تا   کف گود بر می داریم و پس از رسیدن به کف یک فونداسیون با مقطع مربع یا مستطیل همراه با صفحه ستون اجرا می کنیم. بعد از گیرش بتن عضو مایل را به صفحه ستون جوش می زنیم. می توانیم صفحه ستون را حذف کرده و عضو مایل را داخل بتن قرار دهیم. سپس عضو افقی را اجرا می کنیم. سایر خرپاها را به همین صورت اجرا می کنیم و خرپاها را با استفاده از مهار ضربدری به هم وصل     می کنیم.

فونداسیون

اجرای ساختمان:1) پیاده کردن نقشه ی فونداسیون با استفاده از گچ. حیاط     2) اجرای فونداسیون: ابتدا خاک زیر فونداسیون را تا به سفتی خاک برسیم بر می کنیم. اگر به سفتی نرسیم باید به وسیله ی شفته ی آهکی یک سطح سفت را به وجود آوریم. شفته ی آهکی هم ضد نشست می باشد هم ضد رطوبت. اجازه می دهیم شفته کاملاً خشک شود تا ترک بخورد. موقعی می توان سنگ چینی انجام داد که بتوان بر روی شفته راه رفت. حال سنگ چینی می کنیم تا رسیدن به کد زیر بتن مگر . این بتن یک سطح صاف، تراز و تمیز را برای اجرای فونداسیون به ما می دهد. عیار این بتن باید حداقلm3  kg /150  باشد. اگر سیمان تیپ یک باشد پس از خشک شدن بتن مگر باید سه روز به آن آب داد.                                                      حالفونداسیونرااجرامیکنیم. میتوانقبلازریختنشفتهبهوسیلهیکمباکتورهایدستیخاکراکوبید.برایپرکردنفواصلبینفونداسیونهابایدازخاکتمیزاستفادهکرد. دلیلاینکارجلوگیریازلانهکردنموش،حیواناتو حشرات موزی می باشد. نکاتی در مورد زمین های لجنی: برای پایدارسازی آنها از زهکشی، انتقال کل لجن ویا از مصالح تثبیت کننده مانند آهک، شفته ی آهکی، سیمان ویا قیر استفاده می کنیم. زمین های سنگی:در این زمین ها از انفجار درون گمانه استفاده می شود. شفته ی آهکی:ترکیب آهک کلوخه ای و آب که پس از مدتی به آهک شکفته تبدیل می شود. این آهک شکفته را به وسیله ی بیل همگن کرده و آن را با خاک رس سرند شده با دانه بندی پیوسته ترکیب می کنند که حاصلشفتهیآهکیخواهدشد. مقدار آهک یا عیار شفته ی آهکی بایدm3  kg /250-100 باشد. هرچه خاک رس ریزدانه تر باشد مقدار آهک بیشتر می شود. آب مصرفی باید آب آشامیدنی باشد و مقدار آن نباید زیاد باشد که شفته روان شود و نباید کم باشد که شفته حرکت نکند. هرچه هوا گرمتر باشد شفته زودتر به گیرش می رسد. رنگ شفته باید هنگام ریختن شیری مایل به قرمز باشد و نباید دارای هیچ مواد اضافی مانند سنگ، ماسه و غیره باشد. حال با سنگ های بزرگ و ملات ماسه و سیمان سنگ چینی می کنیم. نکته: باید به گونه ای سنگ چینی کرد که ملات کاملاً درون سنگ ها نفوذ کند. باید قبل از به کارگرفتن سنگ ها آن ها را آب دهیم تا خاک آن ها پاک شده و سنگ های آهکی مشخص شوند. نباید ارتفاع سنگ چینی زیاد باشد تا نیروی زلزله به آن وارد نشود. اگر مجبور باشیم ارتفاع را بالا ببریم باید فونداسیون را داخل سنگ چینی به صورت شناژهای قائم و افقی امتداد داد. فونداسیون: دارای دو بخش میلگرد گذاری و بتن ریزی می باشد. بتن: شامل سنگ دانه، سیمان، آب و در صورت لزوم مواد افزودنی می باشد. سنگ دانه شامل شن و ماسه ی شکسته و به صورت نخودی و بادامی می باشد. شن باید روی الک 4 بماند و ماسه زیر الک 4 قرار بگیرد، همچنین ارزش ماسه ای باید بیشتر از 70 باشد. آب حتماً باید آب آشامیدنی باشد. سیمان:از سیمان پرتلند استفاده می شود که نوع یک آن برای کارهای معمولی استفاده می شود. تیپ های مختلف سیمان: I (کارهای معمولی)، II(کندگیر و برای هوای گرم وکمی مبارزه با سولفات)، III(تندگیر یا زود گیر برای پروژه های در هوای سرد)، IV (دیرگیر برای بتن ریزی های حجیم و در مناطق گرم)، V(ضد سولفات برای استفاده در فاضلاب). بتن به طور کلی باید کارخانه ای و توسط آزمایشگاه ثالث تایید شود. بتن ریزی دستی در موارد زیر مجاز است: 1) حجم بتن کمتر از 300 لیتر باشد. 2) رده ی بتن  15Cبه پایین باشد. 3) ضخامت بتن طوری باشد که نهایتاً از 30 سانتی متر بیشتر نشود. 4) با بتونیر ساخته شده باشد. 5) بتونیر حداکثر 30 دقیقه بتن را نگه دارد و پس از آن مصرف شود. در هوای گرم بتن سفت می شود پس باید روانی بتن را بالا ببریم. در این صورت با اجازه ی ناظر می توان آب در حدی اضافه نمود که حداکثر اسلامپ تغییر نکند. نسبت آب به سیمان نباید از حداکثر مجاز بیشتر شود. عمل اختلاط مجدد باید حداقل به مدت نصف زمان اختلاط ادامه یابد. تراک میکسر به مدت ده دقیقه قبل از ریختن بتن باید بتن را بچرخاند. دلایل ترک مویی بعد از بتن ریزی:1) هوای گرم 2) زیاد بودن ریز دانه 3) استفاده از ماسه ی رودخانه ای 4) بالا بودن نسبت  W/C5) محکم نبودن سطح زیر بتن ) برای جلوگیری از ترک ناشی از نشست خمیری باید اغضای بتن آرمه را حداقل 24 تا 48 ساعت قبل از بتن ریزی قظغات متصل نظیر تیرهای اصلی، تیرها ودال های مجاور بتن ریزی کرد و تمام ماهیچه ها و حتی   سرستون ها را یکپارچه با ستون و در یک مرحله در همان زمان بتن ریزی نمود. می توان این ترک ها را با یک دوغاب غلیظ پر کرد. گودبرداری: اگر در ساختمانی که می خواهیم اجرا کنیم، زیر زمین داشته باشیم، باید گودبرداری کنیم. گودبرداری اولین مرحله پس از تخریب می باشد که خیلی برای ساختمان های مجاور خطرناک می باشد. این کار باید از کد 0.00 به پایین شروع شود. در گودبرداری باید از سازه ی نگهبان جهت حفاظت و کنترل دیوارها استفاده شود که با اتصال تیر آهن به دیوار گودبرداری می باشد.   چند روش برای استفاده از سازه ی نگهبان برای گودبرداری: 1)  استفاده از سازه ی نگهبان خرپایی که متداولترین روش است 2) استفاده از تورهای نگهبان در هر طبقه  نکته: در پروانه ی ساختمانی باید نام طراح، مجری و ناظر در سه بخش قید شود. نکته: برای طراحی و نظارت در ساختمان علاوه بر سازمان نظام مهندسی می توان از کانال مشاورین هم استفاده کرد.

+ نوشته شده در  ۹۱/۰۴/۳۰ساعت   توسط بابک عرب زاده مقدم  | 

مطالب جدیدتر
مطالب قدیمی‌تر